Avís Legal

I Política de Privadesa

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL www.coliplex.es (d’ara endavant, el lloc web), que COLIPLEX S.L. posa a la disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria sofrir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

 • Nom del titular: COLIPLEX S.L.
 • Domicilio social: C/ Tramuntana, 24 C.P. 17124 LLOFRIU (Girona)
 • NIF: B17387242
 • Telèfon de contacte: 972 30 15 78
 • Correu electrònic: coliplex@coliplex.es

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per COLIPLEX S.L. a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà o el català. COLIPLEX S.L. no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment dels idiomes de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

COLIPLEX S.L. podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense justificació alguna i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris.

Es prohibeix l’ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de COLIPLEX S.L., ni remetre publicitat o informació valent-se para això dels serveis o informació que es posen a la disposició dels usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directa o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de COLIPLEX S.L.

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. COLIPLEX S.L. no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús. COLIPLEX S.L. no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de:

– la presència d’un virus en l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.

– un mal funcionament del navegador.

– i/o de l’ús de versions no actualitzades del mateix.

COLIPLEX S.L. no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenlaces que s’incorporin a la web per a l’obertura d’unes altres. COLIPLEX S.L. no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

COLIPLEX S.L. no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir al seu web o altres webs a les quals s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”.

La web empra cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta a tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

Són propietat de COLIPLEX S.L., tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a COLIPLEX S.L., qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, per la qual cosa cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de COLIPLEX S.L.

8.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. COLIPLEX S.L. i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, COLIPLEX S.L. i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de GIRONA.

9.- POLÍTICA DE PRIVADESA

L’Adreça / Òrgan de Govern de COLIPLEX S.L. (d’ara endavant, el responsable del tractament), assumeix la màxima responsabilitat i compromís amb l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, garantint la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016), i de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les seves normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de COLIPLEX S.L.descansa en el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa aquesta Política, i és capaç de demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En tal sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals:

Protecció de dades des del disseny: el responsable del tractament aplicarà, tant al moment de determinar els mitjans de tractament com al moment del propi tractament, mesures tècniques i organitzatives apropiades, com la seudonimización, concebudes per aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament.

Protecció de dades per defecte: el responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb la intenció de garantir que, per defecte, solament siguin objecte de tractament les dades personals que siguin necessaris per a cadascun de les finalitats específiques del tractament.

Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: les mesures que garanteixin la protecció de les dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

 • Licitud, lleialtat i transparència: les dades personals seran tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat.
 • Limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.
 • Minimització de dades: les dades personals seran adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
 • Exactitud: les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzats; s’adoptaran totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes pel que fa a les finalitats pels quals es tracten.
 • Limitació del termini de conservació: les dades personals seran mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.
 • Integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.
 • Informació i formació: una de les claus per garantir la protecció de les dades personals és la formacio?n i informacio?n que es faciliti al personal involucrat en el tractament dels mateixos. Durant el cicle de vida de la informacio?n, tot el personal amb accés a les dades serà convenientment format i informat sobre les seves obligacions en relació amb el compliment de la normativa de protecció de dades.

La Política de Protecció de Dades de COLIPLEX S.L. és comunicada a tot el personal del responsable del tractament i posada a la disposició de totes les parts interessades.

En la seva conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra a tot el personal del responsable del tractament, que ha de conèixer-la i assumir-la, considerant-la com a pròpia, sent cada membre responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com identificar i aportar les oportunitats de millora que consideri oportunes amb l’objectiu d’aconseguir l’excel·lència en relació amb el seu compliment.

Aquesta Política serà revisada per l’Adreça / Òrgan de Govern de COLIPLEX S.L., tantes vegades com es consideri necessari, per adequar-se, a tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

© Coliplex S.L. 2018 – Pàgina desenvolupada per iPow  e-commerce